Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN THEORIECURSUS RIJSCHOOL WOLTHEUS

Artikel 1. Definities
De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
a. Cursist: de persoon die aan Rijschool Woltheus een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theoriecursus.
b. Theoriecursus: Het meest omvattende begrip van een uitvoerwerkzaamheid of andere inspanningsverplichting waarin Rijschool Woltheus zich jegens cursist verbindt tot het leveren van een theoriecursus voor het CBR theorie-examen en overige theorieopleidingen alsmede enige ander goed of dienst die Rijschool Woltheus aan de cursist levert.
c. CBR theorie-examen: Het theorie-examen rijbewijs B waaraan de cursist deelneemt en welke wordt afgenomen door het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij cursist zich verbindt/zal verbinden om een theoriecursus bij Rijschool Woltheus te volgen.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.
3. In deze voorwaarden kan het woord ‘schriftelijk’ ook worden aangemerkt als schriftelijk vervaardigde documenten die via elektronische wegen worden verstuurd.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige algemene voorwaarden volledig van toepassing.
5. De toepasselijkheid van de algemene (inkoop)voorwaarden van cursist wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3. Tot stand komen van een overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen Rijschool Woltheus en cursist komt tot stand nadat de cursist een datum kiest uit het de door Rijschool Woltheus aangeboden data en het inschrijfformulier digitaal invult en Rijschool Woltheus de inschrijving heeft geaccepteerd.
2. Een overeenkomst komt tevens tot stand op het moment van aanvaarding door de cursist van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3. De cursist gaat akkoord dat zijn gegevens met het CBR zal worden uitgewisseld voor het maken van een bindende reservering voor het theorie-examen.

Artikel 4. Annulering van een overeenkomst
1. Indien Rijschool Woltheus nog geen CBR theorie-examen heeft aangevraagd of niet heeft bevestigd richting de cursist, kan de cursist zonder kosten de overeenkomst annuleren.
2. Indien Rijschool Woltheus het CBR theorie-examen al aangevraagd heeft of bevestigd heeft aan de cursist kan cursist enkel de tot stand gekomen overeenkomst tot 48 uur voor aanvang van de cursus annuleren.
3. Annulering geschiedt enkel per telefoon of mail en de annulering is pas voltooid indien Rijschool Woltheus een bevestiging van ontvangst heeft gegeven.
4. Rijschool Woltheus is bij annulering niet aansprakelijk voor eventueel gemaakte kosten aan het CBR, restitutie omvat in het geval van een geboekte theoriecursus met CBR theorie-examen enkel de kosten van de theoriecursus.

Artikel 5. Aanvang theorieopleiding
1. De datum en het aangegeven tijdstip waarop Rijschool Woltheus begint met de tenuitvoerlegging van de theoriecursus wordt door Rijschool Woltheus en de cursist onderling afgesproken.
2. Indien de cursist niet in staat is om op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 5.1 deel te nemen aan de theorieopleiding dient hij dit zo spoedig mogelijk te melden aan Rijschool Woltheus, waarna Rijschool Woltheus en de cursist een nadere datum overeenkomen. Dit is alleen mogelijk overeenkomstig artikel 4.
3. Indien de cursist op de overeengekomen datum als bepaald in artikel 4.1 niet deelneemt aan de theoriecursus zonder hiervan tijdig melding te maken aan Rijschool Woltheus, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Rijschool Woltheus. Met tijdig wordt bedoeld minimaal 48 uur voor aanvang van de theoriecursus.

Artikel 6. Verplichtingen cursist
1. De cursist dient zich te gedragen conform de in deze voorwaarden neergelegde richtlijnen. Indien cursist deze verplichting niet nakomt is Rijschool Woltheus gerechtigd de toegang tot de theoriecursus te ontnemen, zonder dat Rijschool Woltheus daarbij op enige wijze schadeplichtig wordt jegens cursist.
2. Er wordt een actieve houding verwacht van de cursist tijdens de theoriecursus.
3. Cursist dient zorg te dragen dat Rijschool Woltheus alle juiste gegevens van de cursist in haar bezit heeft om op correcte wijze het CBR theorie-examen aan te vragen.
4. Cursist dient te beschikken over een geldig identiteitsbewijs ten tijde de theoriecursus en het CBR theorie-examen.
5. Cursist zal de door Rijschool Woltheus eventueel ter beschikking gestelde zaken alleen gebruiken voor de daarvoor bestemde doeleinden.
6. Eventuele schade aan de door Rijschool Woltheus geleverde zaken dient door cursist vergoed te worden.

Artikel 6A. Weigeringsgronden cursist
1. Indien een cursist tweemaal niet aanwezig is bij de cursus zonder (tijdige) afmelding, heeft Rijschool Woltheus het recht om de cursist te weigeren en vervalt de cursusgarantie voor de cursist.

Artikel 7. Verplichtingen Rijschool Woltheus
1. Rijschool Woltheus verplicht zich tot het deugdelijk aanbieden van de theoriecursus.
2. Rijschool Woltheus zorgt dat de te verrichten werkzaamheden worden verricht door bekwame/ deskundige personen.
3. Rijschool Woltheus is verplicht de schade te vergoeden, overeenkomstig met hetgeen bepaald artikel 12, van schade die door toedoen of een nalaten van Rijschool Woltheus aan de kant van de cursist is ontstaan en die Rijschool Woltheus kan worden toegerekend.

Artikel 8. Prijzen
1. De door Rijschool Woltheus gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen of eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.
2. Indien na het tot stand komen van een overeenkomst tussen Rijschool Woltheus en cursist zich prijsverhogingen voor doen voor de door Rijschool Woltheus te gebruiken materialen, energie of overige zaken die nodig zijn voor de uitvoer van de theoriecursus is Rijschool Woltheus gerechtigd deze meerkosten door te berekenen aan de cursist, mits deze kosten niet meer van vijftien procent (15%) van de originele prijs bedraagt.

Artikel 9. Betaling
1. Betaling dient direct bij het reserveren van een theoriecursus te geschieden, op een door Rijschool Woltheus te bepalen wijze, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Indiende de cursist niet deelneemt aan de theoriecursus en deze niet heeft geannuleerd met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 4, is de cursist het gehele bedrag verschuldigd aan Rijschool Woltheus.
3. Rijschool Woltheus kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
a. Aan cursist (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
b. Ten aanzien van cursist faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
c. Het vermoeden bestaat dat cursist niet aan zijn of haar betalingsverplichting kan voldoen;
d. Cursist handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Rijschool Woltheus.
voortvloeiende verplichting;
e. Cursist inbreuk maakt op rechten van derden;
f. Cursist handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Rijschool Woltheus;
g. Cursist niet reageer op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel alsdan niet aangetekend schrijven;
h. bij terugkerende betalingsproblemen.
4. Indien Rijschool Woltheus overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zoals bepaald in artikel 9.3 wordt al hetgeen door de cursist aan Rijschool Woltheus verschuldigd is, direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes zijn vrijblijvend en binden Rijschool Woltheus niet. Cursist kan geen rechten ontlenen aan een door Rijschool Woltheus gedane aanbieding.
2. De door Rijschool Woltheus gehanteerde prijzen, in offertes en aanbiedingen, zijn inclusief BTW en andere belastingen van overheidswege. Tevens zijn de opgegeven prijzen inclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten.

Artikel 11. Overmacht
1. Rijschool Woltheus is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de cursist indien hij daartoe gehinderd wordt als gevold van een omstandigheid die niet is te wijten aan de cursist, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Indien Rijschool Woltheus ten tijden van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is Rijschool Woltheus gerechtigd het nagekomen gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren. Dit laatste mits het gedeeltelijk overeengekomen een zelfstandige waarde toegekend kan worden.

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
1. Rijschool Woltheus is niet aansprakelijk voor schade van cursist die ontstaat doordat cursist aan Rijschool Woltheus onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
2. Rijschool Woltheus is enkel aansprakelijk voor directe schade die de cursist door een toedoen of een nalaten van Rijschool Woltheus mocht komen te lijden, waarbij tevens de aansprakelijkheid beperkt is tot het bedrag dat maximaal wordt uitgekeerd onder de toepasselijke verzekeringsovereenkomst.
3. Rijschool Woltheus kan nimmer aansprakelijk gehouden worden voor eventueel niet behaalde resultaten door de cursist bij een CBR theorie-examen.
4. Rijschool Woltheus is in ieder gevolg nooit aansprakelijk voor de volgende schade:
a. gevolgschade;
b. gederfde winst;
c. gemiste besparingen;
d. schade door bedrijfsstagnatie;
e. mogelijke schade ontstaan door het gebruik van de door Rijschool Woltheus geleverde zaken.
5. Indien Rijschool Woltheus aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Rijschool Woltheus beperkt tot directe schade.
6. De cursist vrijwaart Rijschool Woltheus tegen aanspraken van derden, welke voortvloeien uit – dan wel verband houden met – de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekking waarbij Rijschool Woltheus partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. Cursisten en Rijschool Woltheus zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zicht tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overlegde beslechten.

Chat openen